DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej powiatpilski.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Dembiński
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 067 210 94 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa Powiatowego w Pile

Budynek Starostwa Powiatowego znajduje się w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

    1. stosowne oznakowanie,

    2. likwidację barier architektonicznych,

    3. likwidację barier komunikacyjnych,

    4. umożliwienie dostępu do pomieszczeń Starostwa dla osób

    5. z niepełnosprawnością

W szczególności zrealizowano następujące działania:

Budynek „A” 

    1. Do budynku „A” Starostwa (oznaczenie widoczne na budynku) od alei Niepodległości prowadzą dwa wejścia – wejście główne – (nr I) oraz wejście do Wydziału Komunikacji – (nr II).

    2. Przy schodach do obu wejść do budynku „A” znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich wraz z poręczami. Podjazdy mają widoczne oznaczenie na ścianie budynku.

    3. Punkt Informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego (I).

    4. W budynku nie ma bramek zabezpieczających.

    5. Na parter budynku prowadzą dwa stopnie. Po prawej stronie od wejścia (wewnątrz budynku) znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich.

    6. Przed budynkiem „A” Starostwa oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie miejsca parkingowe są bezpłatne.

    7. Przy wejściu głównym (numer I) do budynku „A” od alei Niepodległości zainstalowano drzwi otwierane automatycznie umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

    8. Przy wejściu (numer II) do budynku „A” od alei Niepodległości również zainstalowano drzwi otwierane automatycznie po naciśnięciu specjalnie oznakowanego przycisku umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku.

    9. Dla osób z niepełnosprawnościami została przystosowana winda.

    10. Winda posiada sygnalizację dźwiękową z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację, na której zatrzymała się winda oraz wskazaniem wydziałów jakie znajdują się na danym piętrze. Przyciski do obsługi windy posiadają oznaczenie w alfabecie brajla.

    11. W budynku „A” dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich obejmuje parter oraz I, II i III piętro. Na piętro IV prowadzą schody – brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich.

    12. Na parterze budynku dostosowano łazienkę na potrzeby osób

    13. z niepełnosprawnością.

    14. W budynku jest pętla indukcyjna.

    15. Korzystanie z usług tłumacza migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

    16. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.

Budynek „B”

    1. Wejście do budynku „B” odbywa się przez budynek „A”. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest parter, natomiast na I piętro prowadzą schody.

    2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest w budynku „A” na parterze.

Budynek „C”

    1. Do budynku „C” prowadzą dwa wejścia od strony alei Niepodległości.

    2. Do wejścia głównego prowadzi podjazd, który umożliwia wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Wejście to jest na poziomie parteru.

    3. Do wejścia „bocznego” prowadzą schody. Wejście to jest na poziomie parteru.

    4. Budynek ma pięć pięter.

    5. W budynku znajdują się 2 windy (windy te nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej).

    6. Na parterze budynku dostosowano łazienkę do potrzeb osób

    7. z niepełnosprawnością.

    8. Przed budynkiem „C” oznakowano 2 miejsca parkingowe dla osób

    9. z niepełnosprawnością.

    10. Brak zakazu wejścia do budynku z psem asystującym.

    • 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 551 77 00

e-mail: [email protected]

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Wszelkie problemy związane z dostępnością, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, skargi na brak zapewnienia dostępności można kierować:

    • osobiście – w siedzibie Starostwa (Kancelaria ogólna – parter), 

    • pisemnie za pośrednictwem poczty – Starostwo Powiatowe, aleja Niepodległości 33/35; 64 -920 Piła,

    • za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected],

    • telefonicznie: 67 210 94 77,

    • faksem 67 210 93 29,

    • na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/13gmam5t1v/SkrytkaESP

KOMUNIKAT 1 - możliwość wejścia z psem asystującym. (pdf, 79 Kb)

KOMUNIKAT 2 - pętla indukcyjna. (pdf, 79 Kb)

KOMUNIKAT 3 - tłumacz języka migowego. (pdf, 126 Kb)

KOMUNIKAT 4 - Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pile na lata 2022 -2024 (pdf, 201 Kb)

KOMUNIKAT 5 - Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Pile (pdf, 129 Kb)

KOMUNIKAT 6 - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej. (wersja pdf, 129 Kb), (wersja doc, 30 Kb)

KOMUNIKAT 7 - Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (wersja pdf, 161 Kb), (wersja doc, 30 Kb)